quynh.anh đã chuyển khách hàng Chi Ngan từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ