quynh.anh đã chuyển khách hàng Chi Uyen Linh từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ