quynh.anh đã chuyển khách hàng Nguyen Tien Truyen từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ