quynh.anh đã chuyển khách hàng Anh Minh từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ