quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:32:0/1 cho khách hàng Kim Bình