Nhi Le đã xác nhận khách hàng Phồng đào quí từ admin đặt