Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:49 16/09 cho khách hàng Phồng đào quí