Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành block ghế khách đã đặt ticketbox cho khách hàng Bảo Hỷ Kỳ Nguyễn