Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:22 16/09 đã ck cho khách hàng Trang Gia Kim