Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Nguyên Khang từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ