Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ giảm 10% khách cũ Portrait thành giảm 10% khách cũ Portrait. 00:51 cho khách hàng TUAN ANH LE