Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ giảm 10% khách cũ Portrait. 00:51 thành giảm 10% khách cũ Portrait. 00:51- 01/10 cho khách hàng TUAN ANH LE