Nhi Le đã chuyển khách hàng Phuc Truong từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ