Nhi Le đã chuyển khách hàng Huỳnh Ngọc Phương Uyên từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ