Minh Mẫn đã xác nhận khách hàng Trâm Hoàng từ admin đặt