Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:44;03/02 cho khách hàng Trâm Hoàng