Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:42;04/02 cho khách hàng Nguyễn Kim Khánh