Minh Mẫn đã xác nhận khách hàng Nguyễn Kim Khánh từ admin đặt