Minh Mẫn đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:40;08/02 cho khách hàng Lê thị bích hà