quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Anh Le Nguyen-bao luu show 16/2 Thanh Lam 2 ve 2.600k cho khách hàng Thanh Hà