duy.cao đã XOÁ khách hàng Nguyễn thị thu thuỷtừ danh sách KH chưa thanh toán