duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:30 15/09 cho khách hàng Admin Duy