duy.cao đã xác chỉnh sửa giảm giá thủ công từ 0 thành 4400000 cho khách hàng Admin Duy