duy.cao đã xác chỉnh sửa giảm giá thủ công từ 0 thành 440000 cho khách hàng Nguyễn Hoàng Anh