duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Trần Sinh FC – chưa TT thành KM Hoàng Quyên cho khách hàng Nguyên Khang