duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ KM Hoàng Quyên thành VM Hoàng Quyên cho khách hàng Nguyên Khang