duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM cho khách hàng Khách Lapen