duy.cao đã chuyển khách hàng Khách Lapen từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán