duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM – Bích cho khách hàng Admin Duy