duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 08:40 21/09 cho khách hàng Admin Duy