duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Từ X1 chuyển lên có thêm X1* cho khách hàng Admin Duy