duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 10:15 21/09 – chuyển 3 tr xếp thêm ghế sub thành 10:15 21/09 – chuyển 3 tr xếp thêm ghế sub X1* cho khách hàng Admin Duy