duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành TM tại chỗ cho khách hàng Anh Thái Thịnh