duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:15 20/09 cho khách hàng Nguyễn Quý Anh