duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành khách bảo lưu cho khách hàng Đặng Thị Kim Loan