duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ khách bảo lưu thành khách bảo lưu – quay lại cho khách hàng Đặng Thị Kim Loan