duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành chuyển từ L3-4 sang cho khách hàng Admin Duy