duy.cao đã chuyển khách hàng Lê Thị Minh Châu từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán