duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Anh NgLe thanh toán sau cho khách hàng Chau Duc Tri