duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:28 20/09 cho khách hàng Phương Hà