duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 21/09 – chị Tiên cho khách hàng Admin Duy