duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:46 21/09 – Hồng Trước cho khách hàng Admin Duy