duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20/09 – 0906 967 717 – chị Phương cho khách hàng Admin Duy