duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17/09 – Phan Vu cho khách hàng Admin Duy