duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:33 21/09 – Ly Trung Nghia cho khách hàng Admin Duy