duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 17:33 21/09 – Ly Trung Nghia thành 17:31 21/09 – Ly Trung Nghia cho khách hàng Admin Duy