duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:05 22/09 cho khách hàng Admin Thư