duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 16:05 22/09 thành 16:05 22/09 – Lê Đình Thanh cho khách hàng Admin Thư