duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:51 21/09 cho khách hàng Thế Trung