duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:02 21/09 cho khách hàng Admin Duy